Hovedseksjon

Generell informasjon

Når eleven er syk

Dersom ikke annen avtale er gjort med lærer, skal foresatte melde sykdom til skolens kontor (eller direkte til lærers telefon) etter 3 fraværsdager. Når eleven blir syk i skoletiden, vil alltid foresatte kontaktes før eleven sendes hjem. Dersom foresatte ikke kan nås, vil eleven bli vist til administrasjonens hvilerom, hvor elevens tilstand blir fulgt opp fram til kontakt med foresatte etableres. Syke elever blir ikke sendt hjem fra skolen uten at foresatte er kontaktet. Rutiner for samarbeid om oppfølging av fravær mellom hjem og skole: Ved fravær på 6 enkeltstående dager får eleven en samtale med sosiallærer, og hjemmet informeres. Ved 6 fraværsperioder (2 dager eller mer), innkaller kontaktlærer foresatte og elev til møte på skolen.

Når eleven skader seg

Følgende rutiner følges når en elev skader seg i skoletiden, eller til/fra skolen: Lærer som kommer til i en skadesituasjon, sørger for at eleven blir tatt hånd om og at foresatte blir varslet umiddelbart. Kontoret assisterer. Lærer utformer rapport og bistår skolens kontor med å fylle ut skademeldingsskjema som sendes til det lokale trygdekontor (NAV). Trygdekontoret sender melding til foresatte om at skaden er godkjent som "yrkesskade". Foresatte krever refusjon for evt. utlegg til lege direkte hos trygdekontoret når skaden er godkjent. Ved varig medisinsk invaliditet/død, eller ved fare for senskader, vil i tillegg skolen melde skade til Oslo kommunes forsikringsselskap (Oslo Forsikring AS). Alle tannskader rapporteres på eget skjema. Foresatte vil alltid få kopi av skademelding og evt. tannskadeskjema med brosjyre fra forsikringsselskapet vedlagt.

Skolebarnkjøring ved skader

Dersom eleven har skadet seg på en slik måte at det er vanskelig å klare skoleveien selv, kan skolen innvilge taxi for en begrenset periode. Legeerklæring som inneholder skyssperiode skal leveres på skolens kontor før skysstiltak iverksettes.

Ved flytting

Foreldre må selv melde fra om flytting. Dette kan skje direkte til kontoret eller via lærer. Dersom lærer mottar melding om flytting, må kontoret få beskjed om tidspunkt for flytting, til hvilken skole og til hvilken adresse. Vi melder eleven inn på ny skole, men du bør også selv ta kontakt. Foreldrene har innsyn i elevens elevmappe, men mappen blir ikke sendt fra skolen. Dersom det foreligger offisielle rapporter fra PPT o.l. som har betydning for elevens innlæringssituasjon, vil disse bli formidlet til ny skole via sosiallærer. Flyttemelding sendes ny skole med kopi til foresatte, helsesøster og tannlege.

Hærverk

Når elever ødelegger verdigjenstander eller inventar, vil det bli sendt erstatningskrav til foresatte. Dersom ødeleggelsen var et uhell, eller eleven selv melder fra om forholdet, kan erstatningskravet bli redusert. Faktura vil bli utstedt.

Billighetserstatning

Billighetserstatning er en erstatningsordning for elever og tilsatte når de blir frastjålet personlige effekter. Skoledirektøren har ingen rettslig erstatningsplikt, men den enkelte skole kan kompensere for noe av tapet. Rektor avgjør saker som gjelder elevene. Foresatte kan klage avgjørelsen inn til skoledirektøren. Klagen skal sendes gjennom skolen.

Hovedregelen er at personlige eiendeler som oppbevares på skolen, er den enkeltes ansvar og erstattes ikke av skolen ved tyveri og skade. Dessverre hender det at elever blir frastjålet verdisaker på skolen. Elevene er i prinsippet selv ansvarlig for det de tar med til skolen. Følgende saker erstattes ikke på Apalløkka skole: Kontanter, smykker, musikkinstrumenter, små gjenstander som luer, votter, belter etc. Vi erstatter heller ikke gjenstander som ikke har naturlig sammenheng med skolearbeid (f. eks: mobiltelefon, mp3-spillere eller vanlig påkledning). Ved innbrudd i bokskapene erstatter vi skolebøker, men ikke private verdisaker. Leverer eleven verdisaker til lærer før gymtimen er eleven selv ansvarlig for å gå og hente dem etter timen. Ved skade på briller tas det hensyn til pris på briller og innfatning. Kvittering/bevis fra optiker på brillens totale kostnad må fremlegges før det tas endelig stilling. Det gjøres oppmerksom på at ødelagte briller i forbindelse med skade på person erstattes i sin helhet av trygdekontoret, når skaden er dokumentert av lege og skolen har sendt inn skademeldingsskjema.

Etter søknad kan det ytes erstatning med inntil 75 % av erstatningsgrunnlagets maksimalbeløp, dog ikke høyere beløp enn begrenset oppad til kr. 5000,-.