Hovedseksjon

Vår profil

På skolen er det 450 elever og mellom 60 og 70 ansatte. 

Vår visjon "sammen om" elevenes læring faglig og sosialt er sentralt på Apalløkka skole, knyttet opp mot verdiene skaperglede, kunnskap og likeverd. Vi vil utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet ytterligere der alle har et kollektivt ansvar for elevenes læring og utvikling. Samarbeid på alle nivå er sentralt.

Vi legger til rette for å øke elevenes læring gjennom høy faglig kvalitet i et trygt, inkluderende og varmt læringsmiljø. Vi skal være tett på elevenes læring gjennom kvalitet i alle ledd. Relasjonsarbeid er sentralt, og vi har stort fokus på økt nærvær for hver og en elev.

I vårt arbeid med å gjøre elevene til gode samfunnsborgere, har vi delt skoleåret inn i 6 prosjektperioder der vi binder tverrfaglige tema sammen med arbeid i fag, på tvers av fag og med grunnleggende ferdigheter. Vi ønsker mer dybdelæring og mer praktisk tilnærming.