Hovedseksjon

Strategisk plan

Apalløkka skole - "Sammen om: skaperglede, kunnskap og likeverd"!

Vår strategiske plan viser at vi ønsker å videreutvikle vår kollektive kapasitet for å øke elevenes faglige og sosiale læring. Vi ønsker kvalitet i det arbeidet vi gjør for å legge til rette for økt læring for elevene faglig og sosialt.

Vi jobber for å bedre vår vurderingspraksis og for i enda større grad jobbe i tråd med ny læreplan med særlig vekt på å utvikle elev- og lærerrollen. Det som gjør den enkelte lærer og leder god er kollegasamarbeid, hvor det er elevenes læring og utvikling som teller. Et profesjonelt læringsfellesskap skaper felles verdier og forståelser, og alle ansatte har et felles ansvar for elevenes læring og trivsel. For oss på Apalløkka er det særdeles viktig at elevene beskrives som "våre" og ikke "mine" elever, og at arbeidet med å skape en best mulig skole både for elevene og ansatte er "vårt" og ikke "mitt" arbeid. Det er viktig at vi videreutvikler en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivå. Samarbeid og relasjonsbygging er nøkkelen til suksess. Lykkes vi med å jobbe på denne måten, gir det ikke bare bedre elevresultater, men også bedre trivsel på arbeidsplassen for de ansatte med mindre fravær, mindre stress og et sterkere profesjonelt engasjement.

Vi har stort fokus på kjernevirksomheten som er læring og utvikling hos den enkelte elev. Kommende skoleår handler om å skape ytterligere kvalitet i undervisningen gjennom tverrfaglig arbeid og ved å utvikle vurderingspraksisen vår i tråd med LK20s intensjoner. Gjennom skolens deltakelse i vurderingsnettverk i regi av Utdanningsetaten i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, vil vi videreutvikle vurderingspraksisen i tråd med LK 20. Lærerne skal aktivt følge med på å vurdere elevenes kompetanse underveis. Målet er å utvikle en felles forståelse for vår vurderingspraksis; spesielt med fokus på vurdering i prosess.

Vi skal være sammen om å lære. Målet er alltid økt læring for elevene både faglig og sosialt, og dermed bedre elevresultater.

Tverrfaglighet på Apalløkka og i LK20 – SAMMEN OM å lære. Tverrfaglig tilnærming handler om å opprette koblinger, mellom skolefagene og til livet utenfor skolen. Ved Apalløkka skole ønsker vi ulike former for tverrfaglighet. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å legge til rette for at elever og lærere jobber tverrfaglig for at elevene skal kunne utvikle kompetanse og ferdigheter, få ny kunnskap og lære seg å se nye sammenhenger. Vi har som mål å bruke de tverrfaglige arbeidsmåtene til å skape relevans, gi rom for utforsking og kritisk tenkning. Man kan arbeide tverrfaglig gjennom å legge til rette for fagkoblinger, flerfaglighet eller moderat tverrfaglighet. Dette året vil vi fortsette å utvikle disse formene for tverrfaglighet, men hovedfokus vil ligge på å videreutvikle integrert tverrfaglighet der man tar utgangspunkt i en utfordring, problemstilling eller et større samfunnsproblem – "A real world problem". Eksempler: Vårt liv om 10 år, miljøorganisasjonen, avisredaksjonen, Utopia. Et av målene er å trene elevenes evne i å utvikle egne spørsmål og finne svar på disse spørsmålene. Dette er dermed noe annet enn at elevene jobber med tematisk innhold bestemt av lærer i forkant. Prosjektarbeidsmetoden er en av flere metoder for å oppnå dette. Skolefagene går sammen i en større enhet.

På Apalløkka skole skal elevene videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter. Vi skal analysere og bruke tilgjengelige data, både kvalitative og kvantitative, til å tilpasse og differensiere undervisningen. Grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier skal være en naturlig del av lærerens planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen.

Å lytte til elevstemmen er viktig. Vi skal videreutvikle elevmedvirkningsmodellen vår, og vi ser at eleveksperter har vært med på å løfte elevmedvirkning ved skolen. Elevene skal være aktive i sin læringsprosess, og det krever blant annet at elevene jobber aktivt med egenvurdering og at elevene blir involvert i planlegging og gjennomføring av vurderingsarbeid. Lærerne skal planlegge for både faglig og sosial læring. Å legge til rette for inkluderende praksis der alle elever opplever mestring er et mål hver eneste dag.

 

Laget med og rundt eleven er sentralt. Å være snille med hverandre er viktig. Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø gir elevresultater. Læring er avhengig av trygghet og trivsel! Vi må bygge på styrkene til hverandre. Å være rause er gull! Likeverd og inkludering er en del av visjonen vår, og vi jobber hardt hver dag for å skape en trygg, inkluderende og varm skole. Det å være ambisiøse på elevenes vegne, og at hver elev skal lykkes både faglig og sosialt er sentralt.

Vi som skole skal fortsette med å ha stort fokus på å utvikle et godt, inkluderende, varmt og trygt skolemiljø. Vi hilser på elevene hver morgen, vi legger opp til aktive midttimeaktiviteter og vi arrangerer ulike aktiviteter etter skoletid blant annet i samarbeid med Grorud bydel. Vi er STOLTE av elevene, foresatte og de ansatte ved Apalløkka skole.

Vi vil fortsatt være SAMMEN OM å skape magiske øyeblikk på Apalløkka!

Vi ser fram til 2024!