Strategisk plan

Apalløkka skole - "Sammen om: skaperglede, kunnskap og likeverd"!

Vår strategiske plan viser at vi ønsker å videreutvikle vår kollektive kapasitet for å øke elevenes faglige og sosiale læring. Det har skjedd mye spennende på Apalløkka de siste årene, og personalet er samlet om å foredle, fornye og forbedre mye av det arbeidet vi har startet på. Kollektiv kapasitetsbygging vil skape store rom for vekst og utvikling og vi gleder oss til innføring av fagfornyelsen. Vi er, og ønsker å være tydelige på å stake ut en felles kurs, og samarbeid er grunnstammen i lærerarbeidet og i undervisningskvaliteten. Det som gjør den enkelte lærer og leder god er kollegasamarbeid, hvor det er elevenes læring og utvikling som teller, hvor man samarbeider om undervisning og ledelse, hvor det primære målet er å styrke elevenes resultater, der den bakenforliggende forutsetningen er å styrke hverandre profesjonelt gjennom både kollegiale tilbakemeldinger, koordinert innsats og gjensidig profesjonell læring og utvikling. PLF, profesjonelle læringsfellesskap, står sentralt i vårt pedagogiske utviklingsarbeid. Skolen ønsker å levere kvalitet i alt man gjør.

Vår visjon og våre verdier er viktig for vårt arbeid.

Vi har stort fokus på kjernevirksomheten som er læring og utvikling hos den enkelte elev. Fokuset kommende skoleår handler om å skape ytterligere kvalitet i undervisningen, og målet er mer læring for elevene både faglig og sosialt, bedre elevresultater og et forbedret omdømme. Kollektiv læring med tid til refleksjon og evaluering er sentralt. Det er viktig at vi utvikler en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivå. Samarbeid og relasjonsbygging er nøkkelen til suksess. Et profesjonelt læringsfellesskap skaper felles verdier og forståelser, og alle lærere har et kollektivt ansvar for elevenes læring og trivsel. Det er viktig at vi utvikler reflekterende og undersøkende arbeidsformer. For oss på Apalløkka er det særdeles viktig at elevene beskrives som "våre" og ikke "mine" elever, og at arbeidet med å skape en best mulig skole både for elevene og ansatte er "vårt" og ikke "mitt" arbeid. Om vi lykkes å jobbe på denne måten, gir det ikke bare bedre elevresultater, men også bedre trivsel på arbeidsplassen for de ansatte med mindre fravær, mindre stress og et sterkere profesjonelt engasjement.

Laget med og rundt eleven er sentralt. Å være snille med hverandre er viktig! Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø gir elevresultater. Det er ingen motsetning mellom kunnskapslæreren og omsorgslæreren! Læring er avhengig av trygghet og trivsel! Vi må bygge på styrkene til hverandre! Å være rause er gull!

Likeverd og inkludering er en del av visjonen vår, og vi jobber hver dag og vi jobber hardt for å skape en trygg skole. Det å være ambisiøse på elevenes vegne, og at hver elev skal lykkes både faglig og sosialt er sentralt. Vi har fått et mestringsklima, og det er en voldsom giv i personalet.

Å lytte til elevstemmen er viktig. Inneværende år skal vi i enda større grad løfte opp elevstemmen. Elevene skal være aktive i sin læringsprosess, og det krever bla. at elevene jobber aktivt med egenvurdering og at elevene blir involvert i planlegging og gjennomføring av vurderingsarbeid. Lærerne skal planlegge for både faglig og sosial læring - dette skjer hånd i hånd.

Vi som skole skal fortsette med å ha stort fokus på å utvikle et godt, varmt og trygt skolemiljø. Vi hilser på elevene hver morgen, vi legger opp til aktive midttimeaktiviteter og vi arrangerer ulike aktiviteter etter skoletid. Det vil også bli et frokosttilbud ved skolen dette skoleåret. Vi er STOLTE av elevene, foresatte og de ansatte ved Apalløkka skole. Vi er begeistra og glad for at VI er de som jobber på Apalløkka.

Skolens satsingsområder dette året er å utvikle et profesjonelt læringsfellesskap både med tanke på faglig og sosial læring og utvikling. Vi har ekstra fokus på Fagfornyelsen og nærvær! Vi skal oppleves som en trygg og varm skole der faglig og sosial læring skjer hver skoledag.