Strategisk plan

Apalløkka skole - "Sammen om: skaperglede, kunnskap og likeverd"!

Vår strategiske plan viser at vi ønsker å videreutvikle vår kollektive kapasitet for å øke elevenes faglige og sosiale læring. Det skjer mye spennende på Apalløkka hver dag, og personalet er samlet om å foredle, fornye og forbedre vårt arbeid med å øke elevenes læring faglig og sosialt.

Kollektiv kapasitetsbygging vil skape store rom for vekst og utvikling og vi ser nytten av LK20, fagfornyelsen, hver dag i læringen. Det som gjør den enkelte lærer og leder god er kollegasamarbeid, hvor det er elevenes læring og utvikling som teller. PLF, profesjonelle læringsfellesskap, står sentralt i vårt pedagogiske utviklingsarbeid. Skolen ønsker å levere kvalitet i alt vi gjør. Skolens ledelse er tett på kvalitativ og kvantitativ data i dialog med lærerne.

Vi har stort fokus på kjernevirksomheten som er læring og utvikling hos den enkelte elev. Fokuset kommende skoleår handler om å skape ytterligere kvalitet i undervisningen gjennom tverrfaglig arbeid. Vi skal være sammen om å lære. Målet er økt læring for elevene både faglig og sosialt, bedre elevresultater og et ytterligere forbedret omdømme.

Tverrfaglighet på Apalløkka og i LK20 – SAMMEN OM å lære

Tverrfaglig tilnærming handler om å opprette koblinger mellom ulike skolefag, mellom skolefagene og til livet utenfor skolen. Ved Apalløkka skole ønsker vi ulike former for tverrfaglighet. I inneværende år kommer vi til å jobbe med ulike former for tverrfaglighet:

  • Fagkobling. Eksempel: Det jobbes med å forstå begreper i naturfag og bruker naturfaglige tekster når man jobber med leseforståelse og begreper i norskfaget. Når lærere hjelper elevene til å se sammenhenger mellom fag, tema og metoder, etablerer man en enkel tverrfaglighet.
  • Flerfaglig arbeid. Eksempel: Elevene utfører blodsukkermålinger i mat og helse etter at de har lært om hvordan blodsukkernivået påvirker kropp, helse, indre organer etc i naturfag og i mat og helse. Elevene arbeider med det samme emnet i flere skolefag. Lærerne planlegger med fagene som utgangspunkt og ikke de overordnede temaene. Dette er en form for samordna undervisning som kan gjennomføres uten å bryte opp timeplanen. Man gjennomfører det med fagets metoder og begreper.
  • Moderat tverrfaglighet. Elever utvikler ferdigheter og forståelse gjennom to eller flere fag samtidig, som er koblet sammen. Det tas utgangspunkt i faglige mål, kompetansemålene eller formål med fagene. De involverte fagene er avhengig av hverandres progresjon. Eksempel: Valg (forstå hva et valg er, retorikk etc.).
  • Integrert tverrfaglighet. Tar utgangspunkt i en utfordring, problemstilling eller et større samfunnsproblem – "A real world problem". Eksempler: Vårt liv om 10 år, miljøorganisasjonen, avisredaksjonen, Utopia. Et av målene er å trene elevenes evne i å utvikle egne spørsmål og finne svar på disse spørsmålene. Dette er dermed noe annet enn at elevene jobber med tematisk innhold bestemt av lærer i forkant. Prosjektarbeidsmetoden er en av flere metoder for å oppnå dette. Skolefagene går sammen i en større enhet.

Kollektiv læring med tid til refleksjon og evaluering er sentralt. Det er viktig at vi utvikler en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivå. Samarbeid og relasjonsbygging er nøkkelen til suksess. Et profesjonelt læringsfellesskap skaper felles verdier og forståelser, og alle lærere har et kollektivt ansvar for elevenes læring og trivsel. Det er viktig at vi utvikler praktiske, varierte, reflekterende og undersøkende arbeidsformer. For oss på Apalløkka er det særdeles viktig at elevene beskrives som "våre" og ikke "mine" elever, og at arbeidet med å skape en best mulig skole både for elevene og ansatte er "vårt" og ikke "mitt" arbeid. Om vi lykkes å jobbe på denne måten, gir det ikke bare bedre elevresultater, men også bedre trivsel på arbeidsplassen for de ansatte med mindre fravær, mindre stress og et sterkere profesjonelt engasjement.

Laget med og rundt eleven er sentralt. Å være snille med hverandre er viktig. Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø gir elevresultater. Det er ingen motsetning mellom kunnskapslæreren/-lederen og omsorgslæreren/-lederen. Læring er avhengig av trygghet og trivsel! Vi må bygge på styrkene til hverandre. Å være rause er gull! Likeverd og inkludering er en del av visjonen vår, og vi jobber hardt hver dag for å skape en trygg, inkluderende og varm skole. Det å være ambisiøse på elevenes vegne, og at hver elev skal lykkes både faglig og sosialt er sentralt. Vi har fått et mestringsklima, og det er et voldsomt giv i personalet.

Å lytte til elevstemmen er viktig. Vi skal videreutvikle elevmedvirkningsmodellen vår, og vi ser at eleveksperter har vært med på å løfte elevmedvirkning ved skolen. Elevene skal være aktive i sin læringsprosess, og det krever blant annet at elevene jobber aktivt med egenvurdering og at elevene blir involvert i planlegging og gjennomføring av vurderingsarbeid. Lærerne skal planlegge for både faglig og sosial læring - dette skjer hånd i hånd.

Vi som skole skal fortsette med å ha stort fokus på å utvikle et godt, inkluderende, varmt og trygt skolemiljø. Vi hilser på elevene hver morgen, vi legger opp til aktive midttimeaktiviteter og vi arrangerer ulike aktiviteter etter skoletid blant annet i samarbeid med Grorud bydel. Vi er STOLTE av elevene, foresatte og de ansatte ved Apalløkka skole. Vi er begeistra og glad for at VI er de som jobber på skolen.

Skolens satsingsområder dette året er å videreutvikle et profesjonelt læringsfellesskap både med tanke på faglig og sosial læring og utvikling. Gjennom LK20, fagfornyelsen, utfordrer vi videre den "vanlige" organiseringen av hvordan skoledagen ser ut for elevene og lærerne.

Vi gleder oss til skoleåret 2022!