Elevrådet

10A: Zain

10A: Sharnika (vara) og Erik (sekretær)

10B: Syart

10B: Nora H.S. (vara)

10C: Tiba

10C: Elin (vara)

10D: Pascal

10D: Ingrid og Umair (vara)

 

 

9A: Pireethika

9B: Erolind

9B: Anarthan (vara)

9C: Tuva

9C: Augustin (vara)

9D: Pernille

9D: Hasnain (vara)

9E: Marita

9E: Eline (vara)

 

8A: Simon

8A: Sebastian (vara)

8B: Hannah

8B: Abdirahman (vara)

8C: Athiyan

8C: Hanan (vara)

8D: Aswa

8E: Vanessa

8E: Kalkkithan