Elevrådet

Elevrådet skoleåret 2017–2018: 

10A: Zain
10A: Sharnika (vara) og Erik (sekretær)
10B: Syart
10B: Nora H.S. (vara)
10C: Tiba
10C: Elin (vara)
10D: Pascal
10D: Ingrid og Umair (vara)

9A: Pireethika
9B: Erolind
9B: Anarthan (vara)
9C: Tuva
9C: Augustin (vara)
9D: Pernille
9D: Hasnain (vara)
9E: Marita
9E: Eline (vara)

8A: Simon
8A: Sebastian (vara)
8B: Hannah
8B: Abdirahman (vara)
8C: Athiyan
8C: Hanan (vara)
8D: Aswa
8E: Vanessa
8E: Kalkkithan